04.12.2021, Shembi

HAYaL-QĺZLAR MÁSELELERI BOYINShA SEKRETARIATĺ

Hayal-qızlar komiteti baslıǵınıń xatkeriyati tuwrısında

 

 

NIZAM

 

1. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı xatkeriyatining funktsional wazıypaların belgileydi.

2. Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komitetibaslıǵınıń xatkeriyati (keyingi orınlarda Xatkeriyat dep ataladı) Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken'esiniń funktsional strukturalıq bólindi esaplanadı.

3. Xatkeriyat óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası hám QaraqalpaqstanRespublikası Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan RespublikasıJoqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetlerine, Qaraqalpaqstan RespublikasıMinistrler Sovetiniń qararları hám buyrıqlarına, sonıń menen birge usı Qaǵıydaǵa amel etedi.

4. Xatkeriyat óz iskerligin Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı basshılıǵında ámelgeasıradı.

Xatkeriyat óz kepillikine kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵa boysunadı, áynewaqıtta onıń iskerligi Ministrler Keńesi Jumıslar basqarıwshısı tárepinenmuwapıqlashtirib bariladı.

5. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Kenesiniń basqa strukturalıq bólindileri, ministrlikler, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemlermenen óz-ara xızmetleslikde ámelge asıradı.

 

2. Xatkeriyatning wazıypaları hám funktsiyaları

 

6. Tómendegiler xatkeriyatning tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komitetibaslıǵı jumısların sholkemlestirıu etiw;

Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslardıń hámde xatkeriyat iskerligitarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıńhújjetleri proektlari kórip shıǵilıwını támiyinlew, olardı ekspert táreptenislep shıǵilıwını, qabıl etilgen hújjetlerdiń atqarılıwın sholkemlestirıu jetiwhám baqlaw;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı tárepinen ótkeriladigan jıynalıslar, atapaytqanda hár háptelik apparat jıynalısları hám hár qıylı komissiyalarjıynalısları materialları tayarlanishini hám olarda qabıl etilgen qararlarrásmiylashtirilishini támiyinlew;

a) hayal-qızlardıń huqıqları hám máplerin qorǵaw, olardıń sociallıq-huqıqıyjáne social- siyasiy aktivligin asırıw salasında:

hayal-qızlardıń huquqın, ruwxıy hám intellektuallıq potencialın asırıw, olardıń huqıqları hám mápleri qáwipsizlik etiliwin támiyinlew, shańaraqtahám jámiette huqıqıy mádeniyatın, rolin asırıw;

mámleketlik hám jámietshillik shólkemlerin jalb jetken halda jasshańaraqlardı sociallıq qollap-quwatlaw, olar ushın múnásip turmıslıqsharayatlar jaratıw salasında kompleks ilajlardı ámelge asırıw boyınshasistemalı jumıslardı sholkemlestirıu jetiw;

hayal-qızlar máseleleri boyınsha normativlik-huqıqıy hújjetler proektlariniislep shıǵıwda, olardıń mánisi hám áhmietin targib etiw hám túsindiriwde, olardıń atqarılıwı maydanıdan jámietshillik qadaǵalawını jolǵa qoyıwdaaktiv qatnasıw jetiw;

qızlardıń dóretiwshilik hám intellektuallıq potencialın anıqlaw, rawajlandırıwdıń hám xoshametlew, talantli, intalı qızlar rezervi menensistemalı jumıslardı sholkemlestirıu jetiw maqsetinde Zulfiya atındaǵı Mámleketliksıylıqına kandidatlerdi tayarlaw sistemasın jetilistiriw, Zulfiya atındaǵıMámleketlik sıylıqı boyınsha aymaqlıq komissiyalar iskerligin jetilistiriw;

ámeliy jumıslarda tájiriybege ega bolǵan ǵayratkor qızlar arasından kadrlarrezervin qáliplestiriw hám tiyisli basshılıq lawazımlarına olardıńkandidatlerin usınıs jetiw sistemasın jolǵa qoyıw;

hayal-qızlardıń mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemleri iskerligitazalıǵın támiyinlew, olardıń mámlekettiń sociallıq-siyasiy jáne social-ekonomikalıq turmısındaǵı aktiv qatnasıwına kómeklesiw hámde iskerliginmuwapıqlastırıw;

hayal-qızlar komitetleri hám puqaralıq jámieti institutları, mámleketlikhákimiyat hám basqarıwı shólkemleri ortasında hayal-qızlardıń huqıqları hámmáplerin, olardıń shańaraqların qorǵaw jumıslarında sociallıq serikliktikeńeytiw, hayal-qızlarǵa mánzilli sociallıq járdem beriw boyınsha jumıslardısholkemlestirıu jetiw;

xalıq ara shólkemler hám shet el shólkemler menen óz-ara mápli baylanıslardırawajlandırıwdıń, hár qıylı proektlarni ámelge asırıw kólemlerin keńeytiw;

b) analıq hám balalıqtı qorǵaw, shańaraqlarda sociallıq-ruwxıy ortalıqdısalamatlandırıw salasında:

analıq hám balalıqtı qorǵaw salasındaǵı normativlik-huqıqıy hújjetlerdińatqarılıwın támiyinlewde aktiv qatnasıw, olardı jetilistiriw boyınshausınıslar tayarlaw;

hayal-qızlar, eng áwele, analardıńlar hám balalardıń den sawlıǵın qáwipsizliketiliwin támiyinlew, hayal-qızlar ortasında saw turmıs ortalıǵını, turmısmádeniyatın qáliplestiriw, olardıń reproduktivlik salamatlıǵın bekkemlew, medicinalıq mádeniyatın asırıw, patronat sistemasın rawajlandırıwdıńjumısların jetilistiriw;

shańaraqqa tiyisli hám hayal-qızlar sportın rawajlandırıwdıń, olardıǵalabalastırıw boyınsha ilajlar kompleksın islep shıǵıw hám ámelge asırıw;

shańaraqlarda sociallıq-ruwxıy ortalıqdı salamatlandırıw, hayal-qızlardıńhámde jámiette húrmetke hám úlken orınǵa ega bolǵan ǵarrılardıń turmıslıqtájiriybesin aktiv jalb jetken halda shańaraqqa tiyisli ajırasıwlardı jóngesalıw jetiw boyınsha jumıslardı sholkemlestirıu jetiw, úlgili shańaraqlardıńturmıslıq úlgisin targib etiw;

shańaraqqa tiyisli munasábetlerdi salamatlandırıw, shańaraq institutınbekkemlew, neke shártnamalarınıń qásietleri hám shártleri, perzentler tárbiyasıushın áke-analardıńlardıń tikkeley juwapkerligi, qızlardı shańaraqlıqturmısqa tayarlaw menen baylanıslı sistemalı úgit ilajların jolǵa qoyıw;

máhellelerde hayallar hám jaslar qatnasıwında ruwxıylıqdı asırıw, olardı“ǵalabalıq mádeniyat”ning unamsız tásiriden, milliy ongimizga tán bolmaǵandiniy separatizm, ekstremizm hám terrorizm, adamlar sawdası hám basqa jatideyalardan qorǵaw;

hár tárepleme kámal topayotgan jetkinshekti watanparvarlik, bagrikenglik, ertangi kunga isenim hám átirapda júz bolıp atırǵan hádiyselerge tiyislilikruwxında tárbiyalaw, jaslardıń ózbetinshe dúnyaǵa kóz qarasını, kúshli ishkipotencialın, milliy maqtanıw sezimin hám etikalıq-ruwxıy immunitetinqáliplestiriw;

v) hayal-qızlardı jumısqa jaylastırıw, olardıń social hám miynet huqıqlarıntámiyinlew salasında:

bántlik programması sheńberinde hayal-qızlardı, ásirese kásip-óner kolledjleripitkeriwshilerin jumısqa jaylastırıwǵa kómeklesiw, olar bandligining sapası, mudamǵı jumıs orın menen támiyinlengenligi maydanıdan ámeliy qadaǵalawdıjolǵa qoyıw;

hayal-qızlardıń miynet huqıqların qorǵaw boyınsha jumıslardıń jaǵdayınıúyreniw hám baqlaw, rásmiy bolmaǵan jumıs menen bántliktiń aldın alıw, miynetmunasábetleri, atap aytqanda hámledar hayallarǵa hámde kishi yoshdagi balalarıbolǵan hayallarǵa qosımsha jeńillikler beriwde mámleketlik hám mámleketlikemes shólkemleriniń bekkem xızmetlesligin jolǵa qoyıw;

isbilermenlik iskerligi menen shuǵıllanıwdı xohlaydigan hayallardı hártárepleme qollap-quwatlaw, olarǵa jeńillikli kreditler ajıratıwda kómeklesiw, berilgen jeńilliklerdi tuwrı qollanıw máselelerin tártipke soluvchi, mámleketlik diziminen hám basqa tártipotlardan ótiw, miynet munasábetlerinekirisiw boyınsha nızamshılıq hújjetleri maydanıdan túsindirisler alıwdaolarǵa járdem beriw.

7. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegifunktsiyalardı ámelge asıradı:

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hámnızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıńqararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hámtapsırmaları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń, Qaraqalpaqstan  Respublikası Joqarǵi Keńesiniń, Qaraqalpaqstan Respublikası MinistrlerSovetiniń qararları hám tapsırmaları menen xatkeriyatga júklengen wazıypalardı orınlaw maydanıdan anıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelgeasıradı;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli hizmatlari, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari, Ózbekstan Respublikasınıń Basministri, onıń orınbasarları, Ózbekstan Respublikası MinistrlerMákemesiniń apparatı, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hámMinistrler Sovetiniń xatkeriyatga tiyisli tapsırmaları boyınsha tiyislianaliziy, málimleme, statistikalıq materiallar hám usınıslardıumumlashtiradi hám tayarlaydı;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası JoqarıJıynalısı palatalariga, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi hámQaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesiga kórip shıǵıw ushınkirgizetuǵın, sonıń menen birge Ministrler Keńesi Baslıǵı, Ministrler KeńesiBaslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı tárepinen qabıletiletuǵın tiyisli normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlarinitayarlaydı;

mashqalalı máselelerdi hal jetiw hámde Qaraqalpaqstan Respublikası, sonıńmenen birge xatkeriyatga tiyisli tarawlardı rawajlandırıwdıń perspektivalıwazıypaların ámelge asırıw maydanıdan usınıslar hám anıq ilajlardı islepshıǵadı hámde Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa hám tikkeley Ministrler KeńesiBaslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵa usınıs jetedi;

hámeldarlıq etetuǵın tarmaqlar hám aymaqlarda jumıslardıń jaǵdayını, sociallıq-ekonomikalıq, strukturalıq hám basqarıw túpkilikli ózgerislerboyınsha mámleketlik programmaları ámelge asırılıwı, Ózbekstan Respublikasıhám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası JoqarıJıynalısı palatalari qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentinińhújjetleri hám tapsırmaları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesinińqararları, buyrıqları hám tapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası JoqarǵiKeńesiniń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler Sovetiniń qararları hámbuyrıqları atqarılıwın atap aytqanda jaylarǵa barıp úyrenedi, MinistrlerKeńesi basshıiyatiga informaciya beriw ushın tiyisli analiziy materiallar hámusınıslar tayarlaydı;

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, ÓzbekstanRespublikası Joqarı Jıynalısı palatalari qararları, Ózbekstan RespublikasıPrezidentiniń huqıqıy-normativ hújjetleri hám tapsırmaları, ÓzbekstanRespublikası Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hámtapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hámbasqa hújjetleri, Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqları, MinistrlerKeńesi Baslıǵı jáne onıń orınbasarları, Ministrler Keńesi Jumıslarbasqarıwshısı tapsırmalarınıń atqarılıwın támiyinleydi;

Ministrler Sovetiniń kórip shıǵıwı ushın analiziy, málimleme hám basqamateriallardı, Ministrler Sovetiniń Baslıǵı jáne onıń orınbasarlarıtapsırmaları proektlarini tayarlaydı;

Ministrler Keńesine kiritilgen Qaraqalpaqstan Respublikası MinistrlerSovetiniń qararları hám buyrıqları hámde taǵı basqa hújjetler proektlariningekspertizasini, islep shıǵilıwını hám keliwilishini ámelge asıradı, olarmaydanıdan zárúr analiziy hám málimleme materiallardıń sapalı tayarlanishinitámiyinleydi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵatikkeley berilgen tapsırmaları tuwrısında waqıtında informaciya beriliwintámiyinleydi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıqatnasıwında ótkeriladigan jıynalıslar ótkeriliwin sholkemlestirıu jetedi hámMinistrler Keńesi Atqarıw etuvchi apparatınıń basqa bólindileri qatnasıwındausı jıynalıslarda qabıl etilgen qararlardı rásmiylestiredi;

Ministrler Keńesi Baslıǵı, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı basshılıq etetuǵın tiyisli komissiyalar jumıslarınsholkemlestirıu jetedi, olar tárepinen qabıl etilgen qararlardıń atqarılıwınmuwapıqlastıradı hám qadaǵalaw etedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıjumıs rejesin islep shıǵadı hám ámelge asıradı;

fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń shaqırıwların “Fizikalıq hámyuridikalıq adamlardıń shaqırıwları tuwrısında”gi Ózbekstan Respublikasıhám Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamlarına muwapıq kórip shıǵadı;

mámleketlik sırları bolǵan maǵlıwmatlar yamasa nızam menen qáwipsizliketiletuǵın basqa informaciyalardıń qorǵaw etiliwin támiyinleydi;

Ministrler Sovetiniń iskerligi tuwrısında jámietshillikti belgilengentártipte xabarlı etiwdi sholkemlestirıu jetedi;

xatkeriyatda atqarıw intizomini bekkemlew ilajlarını ámelge asıradı.

Xatkeriyat nızam hújjetlerine muwapıq basqa funktsiyalardı da atqaradı.

 

3. Xatkeriyatning huqıqları hám juwapkerligi

 

8. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushıntómendegi huqıqlarǵa ega:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analiz etiw hám islepshıǵıw ushın xatkeriyatga nızam hújjetlerinde belgilengen zárúr bolǵanmateriallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıwıshólkemleriniń aymaqlıq bólindilerinen, rayonlar hám qala hákimliklerinen, basqa shólkemlerden, Ministrler Sovetiniń tiyisli strukturalıqbólindilerinen belgilengen tártipte sorap alıw;

xalıq ara konferentsiyalar, kongresslar, simpoziumlar, seminarlar hámjıynalıslar jumıslarında, sonıń menen birge hayal-qızlardıń sociallıq-huqıqıy hám siyasiy aktivligin asırıw, hayal-qızlar bandligini támiyinlew, uqıplı basqarıwshı hayallardı qollap-quwatlaw, analıq hám balalıqtı qorǵaw, shańaraqlar menen islewde jalǵız tártipte jantasıwdı jetilistiriw máselelerisalasında xalıq ara proektlarda qatnasıw;

zárúrat bolǵanda, xatkeriyatda kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw, informaciya hám analiziy materiallardı, sonıń menen birge Ministrler KeńesiBaslıǵınıń hújjetleri proektlarini tayarlaw ushın mámleketlik hám xojalıqbasqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri basshıları hám xızmetkerlerin, Ministrler Sovetiniń tiyisli komplekslerin, basqarma hám gruppaları xızmetkerlerin usınıs jetiw, jalb jetiw hám usımaqsetler ushın waqtınshalıq jumısshı gruppalar sholkemlestirıu jetiw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri, basqa shólkemler, Ministrler Sovetiniń tiyislistrukturalıq bólindilerine operativlik menen hal jetiwdi talap etetuǵınhámde xatkeriyatga júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw menenbaylanıslı bolǵan máseleler boyınsha belgilengen tártipte tapsırmalar beriw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri, basqa shólkemlerde, Koraqalpogiston Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi tárepinen qabıl etilgennormativlik-huqıqıy hám basqa hújjetlerdiń atqarılıwı maydanıdanjumıslardı belgilengen tártipte úyreniw;

zárúrat bolǵanda, “Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesituwrısında”gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamı, QaraqalpaqstanRespublikası Ministrler Keńesi Reglamentı hám basqa normativlik-huqıqıyhújjetler talapları buzılǵan halda túsken hújjetlerdi qaytarib jiberiw.

9. Xatkeriyatning juwapkerligi:

ózine júklengen wazıypalar hámde funktsiyalardıń sapalı hám waqıtındaatqarılıwı;

Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari qararları, ÓzbekstanRespublikası Prezidenti, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan RespublikasıJoqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń hújjetleri hám tapsırmalarınamuwapıq xatkeriyatga tiyisli usınıslar hám hújjetler proektlari hár táreplemehám waqıtında tayarlanishiga;

mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine, yaǵnıy xatkeriyatga júkletilgen wazıypalar maydanıdan kirgizetuǵın usınıslarhám hújjetler sapalı hám waqıtında islep shıǵilıwınıń sholkemlestirıu etilishi, olardıń ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwi, sonıńmenen birge tiykarlanǵan juwmaqlar tayarlanishiga;

Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari, Ózbekstan RespublikasıPrezidenti Toplamı, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesine kórip shıǵıw ushın kirgizetuǵınhújjetler hám usınıslar proektlarini islep shıǵıw hám ekspertizadan ótkeriwsapası, sonıń menen birge kiritilgen proektlar hám qabıl etilgen qararlarámelge asırılıwınıń sociallıq-ekonomikalıq saldarlarına;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń “Atqarıw intizomini bekkemlew tuwrısında” 1999 yil 12 yanvardaǵı 12-san sheshimine muwapıq atqarıwintizomi támiyinleniwine;

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Húkimleri, qararları, buyrıqları hámtapsırmaları, Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hámtapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Kenesinın qararları hám tapsırmalarınıń xatkeriyatga tikkeley tiyisli mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen atqarılıwı jaǵdayınıń waqıtında úyreniliwi ushın juwap beredi.

 

4. Xatkeriyatning strukturası

 

10. Xatkeriyatining strukturasıǵa xatkeriyat basqarıwshıı hám bas qánigesikiredi.

Xatkeriyat xızmetkerleri joqarı maǵlıwmatlı, joqarı maman, mámleketlik hámjergilikli basqarıw shólkemlerinde islegen, tájiriybeli qánigeler arasındansaylanadı.

Xatkeriyatning strukturası hám xızmetkerleriniń sheklengen sanı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Basqarıwshıı sheshimi menen belgilenedi.

11. Xatkeriyatning iskerligi Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinentastiyiqlanatuǵın usı Qaǵıydaǵa muwapıq sholkemlestirıu etiladi.

12. Xatkeriyat óz iskerliginde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵa boysunadı.

13. Xatkeriyat basqarıwshıı Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menenlawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiladi.

14. Xatkeriyat xızmetkerleri Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menenlawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiladi.

15. Xatkeriyat qaǵıydası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menentastiyiqlanadi.

16. Xatkeriyat bas qánigeiniń funktsional wazıypaları QaraqalpaqstanRespublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komitetibaslıǵı tárepinen tastiyiqlanadi.

 

5. Xatkeriyat iskerligin sholkemlestırıw

 

17. Xatkeriyat jumısları Ózbekstan Respublikası hám QaraqalpaqstanRespublikası Konstitutsiyalari hám basqa nızamlarına, Ózbekstan RespublikasıJoqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan RespublikasıPrezidentiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Basministri jáne onıń orınbasarları tapsırmalarına, QaraqalpaqstanRespublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń qararları hámtapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge Ministrler Sovetiniń jumıs jobaları, Xatkeriyatning jumıs jobaları, Xatkeriyat basqarıwshıınıń jekejumıs jobaları tiykarında sholkemlestirıu etiladi.

Xatkeriyatning jumıs jobası Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Basqarıwshıı tárepinen tastiyiqlanadi.

Xatkeriyat basqarıwshıınıń jeke jumıs jobası Qaraqalpaqstan Respublikas ıMinistrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı tárepinen tastiyiqlanadi.

18. Xatkeriyat óz iskerligin yarım jıllıq hám jıllıq jumıs jobalarıtiykarında júrgizedi.

19. Xatkeriyatda hár háptede jıynalıslar ótkerilip, berilgen tapsırmalar, jobalardıń atqarılıwı qadaǵalaw etilib, jańa háptege mólsherlengen jumıslarhám tapsırmalar belgilep alınadı.

20. Xatkeriyatda jumıs júritiliwi, hújjetlerdiń ótiwi xatkeriyat qánigeleritárepinen alıp bariladı hámde sol haqqında úzliksiz túrde Ministrler KeńesiBaslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵa maǵlıwmat beripbariladı.

 

6. Xatkeriyat basqarıwshıı funktsional wazıypalarınıń bóliwleniwi

 

21. Xatkeriyat basqarıwshıı:

Xatkeriyatga tikkeley basshılıqdı ámelge asıradı, qánigeniń iskerligintashkillashtiradi hám xatkeriyatga júkletilgen wazıypalardı orınlawda shaxsanjuwap beredi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tikkeley Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵa yollangan jazba tapsırmaları tuwrısında waqıtında informaciya beriliwi maydanıdan sistemalı qadaǵalawdı támiyinleydi jáne onıń rezolyutsiyasiga muwapıq olardıń atqarılıwın sholkemlestirıu etedi;

Xatkeriyatning yarım jıllıq ushın jumıs jobası proektin islep shıǵadı hámMinistrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarına kelisiw ushın kiritedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı ushın málimleme, analiziy, statistikalıq hám basqa materiallar tayarlaydı;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı basqaradigan jıynalıslar hámjıynalıslardıń tayarlanishini hám ótkeriliwin támiyinleydi, qabıl etilgenqararlardıń atqarılıwı maydanıdan qadaǵalawdı ámelge asıradı;

xatkeriyatga júklengen wazıypalardı orınlawda xatkeriyat xızmetker (lar) iga jumıslardı bóliwleydi hám tikkeley atqarılıwın qadaǵalawǵa aladı;

basqarıw apparatıda amel etetuǵın Jollamaǵa tiykarınan, jumıs júrgiziwdi alıp barıliwin támiyinleydi;

ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵı jumıslarınsholkemlestirıu etedi;

Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslardıń hámde xatkeriyat iskerligitarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıńhújjetleri proektlari kórip shıǵilıwını támiyinleydi, olardıń ekspert tárepten islep shıǵilıwını, qabıl etilgen hújjetlerdiń atqarılıwın qadaǵalaw etedi;

tiyisli mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen usınıs etilgan usınıslardı hám hújjetler proektlarini hár tárepleme analiz etedi, olarboyınsha analiziy materiallardı hám ekspert usınıslarını tayarlaydı, sonıńmenen birge olardıń nızam hújjetlerinde belgilengen tártipte zárúr tárzdekeliwilishini támiyinleydi;

materiallar hám hújjetler proektlari tuwrısında belgilengen tártipte Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵıǵainformaciya beredi;

tiyisli funktsional máseleler hám hújjetler boyınsha sistemalastırılganmaǵlıwmatlar bazası formalantirilishi hám júritiliwinı, onıń úzliksiz túrdejańalanıwın sholkemlestirıu jetedi;

eger xatkeriyat basqarıwshıı waqtınshalıq bolmasa, onıń minnetlemelerin basqánige waqtınshalıq atqaradı;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Hayal-qızlar komiteti baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq basqa kepilliklerdiámelge asıradı.