19.01.2022, Сәршемби

САНАТТЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ, ҚУРЫЛЫС ҲӘМ КОММУНИКАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРИ БОЙЫНША СЕКРЕТАРИАТ


Санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, транспорт, байланыс ҳәм коммуникация мәселелери бойынша секретариатының функциялық ўазыйпалары ҳаққында
1-бап. Улыўма қағыйдалар

 

 1. Усы Реже Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, транспорт, байланыс ҳәм коммуникация мәселелери бойынша секретариаты баслығының (кейинги орынларда Секретариат деп аталады) функциялары усы ҳүжжет пенен белгиленеди.

Секретариат өз жумысын Министрлер Кеңесиниң, оның Президиумының, сондай-ақ, Министрлер Кеңесиниң Атқарыўшы аппаратының транспорт ҳәм транспорт коммуникацияларын, капитал қурылыс ҳәм жумысты бөлип алып ислеў жумыслары бағдарламаларын, қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материалллары санаатын, архитектура ҳәм қурылыс сапасын қадағалаў мәселелери бойынша мәлимлеме-талқылаў материаллары менен тәмийинлеўге бағдарланған.

2. Секретариат өз жумысында Өзбекстан Республикасы Коннституциясы менен нызамларына, Өзбекстан Республикасы олий Мажлисиниң қарарлары менен басқа да ҳүжжетлерине, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларына, қарарлары менен бийликлерине, Министрлер Кабинетиниң қарарлары менен бийликлерине, Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы менен нызамларына, Жоқарғы Кеңесиниң қарарлары менен басқа да ҳүжжетлерине, Министрлер Кеңесиниң қарарлары менен бийликлерине, сондай-ақ, усы Режеге әмелге етеди.

3. Секретариат өз ўәкиллигине киретуғын мәселелер бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының тийисли орынбасарына бойсынады ҳәм соның менен бирге оның жумысы Атқарыўшы аппарат басқарыўшысы тәрепинен муўапықластырылады.

4. Секретариат өз жумысын Министрлер Кеңеси аппаратының басқа да қурамлық бөлимлери, мәмлекетлик ҳәм хожалық бас3арыў уйымлары, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары, бас3а да уйымлар ҳәм шөлкемлер менен биргеликте әмелге асырады.

 

2-бап. Секретариаттың ўазыйпалары ҳәм функциялары

 

 5. Төмендегилер Секретариаттың тийкарғы ўазыйпалары менен функциялары болып табылады:

a)капитал қурылыс ҳәм жумысты бөлип алып ислеў жумыслары бағдарламалары тараўында:

 

экономиканы буннан былай да реформалаў, қурамлық өзгертиў ҳәм диверсификациялаў бағдарламасына муўапық капитал қурылыс тараўында реформалардың әмелге асырылыўының системалы ҳәм комплексли үйренилиўин шөлкемлестириў;

 

капитал қурылыста, әҳмийетли халық хожалығы объектлериниң қурылысында, соның ишинде, социаллық тараўда, турақ жай ҳәм инфраструктура объектлериниң қурылысында жумысты бөлип алып ислеў жумысларын шөлкемлестириў тараўында мониторингти тәмийинлеў және ҳалат пенен жағдайды талқылаў;

капитал қурылыс тараўында реформаларды тереңлестириў мәселелери бойынша тапсырмалардың орынланыўы бойынша мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымларының, жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымларының жумысы нәтийжели муўапықластырылыўын тәмийинлеў;

қурылыс комплексин басқарыў структурасын жетилистириў, капитал қурылыста басқарыў системасына ҳәм хожалық қатнасықларына базар принциплери менен механизмлерин кеңнен енгизиў, қурылыс тараўында жеке ҳәм киши исбилерменликти, базар инфраструктурасын раўажландырыў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

капитал қурылыстың нормативлик-техникалық базасын жаңалаў ҳәм жетилистириў, жойбарластырыў ҳәм қурылыс-монтажлаў жумысларының замнагөй усылларын енгизиў жумысларын шөлкемлестириў;

инвестициялық жойбарлардың техникалық-экономикалық тийкарланыўларын таярлаў дәрежесин арттырыў және оларды қәлиплестириў, көрип шығыў ҳәм тастыйықлаў тәртибин жетилистириў;

жойбарлаў ҳәм жумысты бөлип алып ислеўши қурылыс шөлкемлерин мәмлекет қаврамағынан шығарыў ҳәм меншиклестириў, олардың негизинде тийкарынан жеке меншик ҳәм қоспа кәрханалар шөлкемлестириў процесслерин муўапықластырыў;

жойбарлаў ҳәм қурылыс-монтажлаў жумысларын орынлаў бойынша буйыртпаларды жайластырыўда таңлаўлар шөлкемлестириў дәрежесин арттырыў;

қурылыс-монтажлаў жумысларын шөлкемлестириўдиң тийкарғы формасы сыпатында объектлерди пайдаланыўға таяр ҳалда қурыўға өтиўин тәмийинлеў, қурылыс жумысында шәртнамалық қатнасықлардың ролин күшейтиў;

аўыллық жерлерде үлги жойбарлар бойынша жеке тәртипте турақ жай, сыртқы инженерлик тармақлары ҳәм инфраструктура объектлерин қурыў бағдарламасын әмелге асырыў жумысларын муўапықластырыў;

ири қәнигелестирилген қурылыс жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлерин 3әлиплестириў бағдарламасын әмелге асырыў ҳәм Қурылыс-жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлердиң реестрин алып барыў жумысларын муўапықластырыў;

     инженерлик-коммуникация ҳәм жол-таранспорт инфраструктурасы объектлери жойбарлаў ҳүжжетлериниң ислеп шығылыўын ҳәм қурылыс-монтажлаў жумыслары әмелге асырылыўын системалы ҳәм комплексли үренилиўин шөлкемлестириў;

меншиклестириў процесслерине потенциаллы инвесторларды тартыў, соның ишинде, жумысты бөлип алып ислеўши шөлкемлердиң устав капиталларындағы мәмлекетлик үлеслер менен активлерди жеке меншик инвесторларға сатыў жолы менен тартыўды терең үйрениў ҳәм эесперт баҳалаўды өткериў, усы тийкарда олардың материаллық-техникалық базасын раўажландырыў ҳәм беккемлеў;

капитал қурылыс тараўында жанылғы-энергетика ресурсларын өнемлеўге байланыслы шөлкемлестириўшилик-техникалық илажлары менен энергия жумсаўды азайтыў тармақ бағдарламасын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў жумысларын муўапықластырыў;

капитал қурылыс ҳәм архитектура тараўында Жеке меншикти, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў илажлары бағдарламасы әмелге асырылыўының мониторингин тәмийинлеў ҳәм талқылаў;

б) қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санааты тараўында:

 

экономиканы буннан былай да реформалаў, қурамлық өзгерис пенен диверсификациялаўды  тәмийинлеў илажлары бағдарламасына муўапық қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санаатында реформалардың әмелге асырылыўының системалы ҳәм комплексли үренилиўин шөлкемлестириў;

 

қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санаатында мониторингти тәмийинлеў ҳәм жумыслардың жағдайын талқылаў;

қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санаатын раўажландырыў санаатында қабыл етилген қарарлардың әмелге асырылыўын тәмийинлеў;

қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санаатын буннан былай да раўажландырыў, қурылыс индустриясы ҳәм қурылыс материаллары санаатында базар принциплери менен механизмлерин кеңнен енгизиў, усы тараўларда жеке меншик ҳәм киши исбилерменликти раўажландырыў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

қурылыс материаллары санаатын жаңа технологиялар, қурылыс әсбап-үскенелери, техникалар, материаллар менен тәмийинлеўдиң комплексли бағдарламаларын жетилистириў;

қурылыс материалларының алдынғы түрлерин ислеп шығарыўды өзлестириў, қурылыс индустриясы кәрханаларында заманагөй технологияларды енгизиў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

қурылыс индустриясы кәрханаларында пайдаланылатуғын, жергиликлилестириў дәрежесин буннын былай да арттырыўды ҳәм санаат өнимлериниң жаңа түрлери өзлестирилиўин тәмийинлейтуғын комплектлеўши буйымлар менен деталлар ислеп шығарыўға байланыслар жойбарлар ислеп шығылыўын ҳәм әмелге асырылыўын шөлкемлестириў;

меншиклестириў процесслерине потенциаллы инвесторларды тартыў, соның ишинде, қурылыс индустриясы кәрханаларының устав капиталларындағы мәмлекетлик үлеслер менен активлерди потенциаллы инвестолрларға сатыў жолы менен тартыўды терең үйрениўди ҳәм эксперт баҳалаўды өткериў, усы тийкарда оларды модернизациялаўды тәмийинлеў ҳәм олардың материаллық-техникалық базасын раўажландырыў;

қурылыс индустриясы кәрханаларында корпоративлик басқарыўдың заманагөй усылларын енгизиўди шөлкемлестириў, өндирис, инвестиция, материаллық-техника, қаржы ҳәм мийнет ресурсларынан пайдаланыў нәтийжелилигин арттырыў;

қурылыс индустриясы кәрханаларында жанылғы-энергетика ресурсларын үнемлеўге байланыслы шөлкемлестириўшилик-техникалық илажлар менен энергия жумсаўды азайтыў тармақлық бағдарламасын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў жумысларын муўапықластырыў;

қурылыс индустриясы кәрханаларын жедел раўажландырыў ушын жеке меншик, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў илажлары бағдарламасы әмелге асырылыўы мониторингин тәмийинлеў ҳәм талқылаў;

в)архитектура ҳәм қурылыс жумысларын қадағалаў тараўында:


бирден бир архитектура-қала қурылысы сиясаты әмелге асырылыўын ҳәм ўәкилликли мәмлекетлик уйымлар менен жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары тәрепинен қала қурылысы жумысы тараўында өзлерине жүкленген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў;

елатлы пунктлерди комплексли раўажландырыў бойынша қабыл етилип атырған жойбарлаў шешимлериниң дәрежесин хәм сапасын арттырыў;

қурылыс ислериниң сапасы бойынша зәрүр дәрежеде қадағалаў орнатыў.

г) транспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўында:

 

экономиканы буннан былай да реформалаў, қурамлық өзгертиў ҳәм диверсификациялаў бағдарламасына муўапық транспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўында реформалардың әмелге асырылыўын, системалы ҳәм комплексли үйренилиўин шөлкемлестириў;

 

транспорт ҳәм транспорт коммуникацияларының барлық түрлери жумысының мониторингин тәмийинлеў ҳәм талқылаў ҳәм усы тараўларда мәмлекетлик сиясатты, басқарыў түлерин, усыллары менен структурасын жетилистириўге байланыслы усыныслар ислеп шығыў;

транспорт тараўының жумыс көрсеткишин ҳәм транспорт коммуникацияларын раўажландырыў мәселелери бойынша Өзбекстан Республикасы нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары менен бийликлери, Министрлер Кабинетиниң қарарлары менен бийликлери, Конституциясы ҳәм нызамлары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарарлары менен басқа да ҳүжжетлери, Министрлер Кеңесиниң қаралары менен менен бийликлериниң орынланыўын шөлкемлестириў;

жолаўшылар ҳәм жүк тасыўды қолайластырыў, оның нәтийжелилигин арттырыў ҳәм оны ақылға уғрас шөлкемлестириў, транспорт коммуникацияларын жедел раўажландырыў және олардың турақлы жумыс алып барыўын, транспортта тасыў ҳәм трансмиллий транспорт жолларын раўажландырыў тараўында халықаралық бирге ислесиўди кеңейтиў ўазыйпаларының комплексли шешилиўин шөлкемлестириў;

транспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўы жумыс мәселелеринде мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары, басқа да уйымлар менен шөлкемлердиң өз-ара бирге ислесиўин тәмийинлеў;

бәсекилик орталығын жетилистириў, транспорт хызметлери базарынан теңдей пайдаланыўды тәмийинлеў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

транспорпт хызметлерине ҳақы төлеў бойынша халықтың социаллық жақтан кем тәмийинленген қатламларына берилетуғын жеңилликлердиң бар системасын талқылаў ҳәм оларды унификациялаўға байланыслы усыныслар ислеп шығыў;

транспорт тармағы кәрханаларында пайдаланылатуғын, жергиликлилестиириў дәрежесин буннан былай да арттырыўды ҳәм санаат өнимлериниң жаңа түлери өзлестирилиўин тәмийинлейту2ын комплектлеўши буйымлар менен деталлар ислеп шығарыўға байланыслы жойбарлар ислеп шығылыўын ҳәм әмелге асырылыўын шөлкемлестириў;

меншиклестириў процесслерине потенциаллы инвесторларды тартыў, соның ишинде, транспорт кәрханаларының устав капиталларындағы мәмлекетлик үлеслер менен активлерди потенциаллы инвесторларға сатыў жолы менен тартыў,  усы тийкарда транспорт паркин модернизациялаўды ҳәм жаңалаўды тәмийинлеўди терең үйрениўди ҳәм эксперт баҳалаўды өткериў;

транспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўындағы кәрханаларда корпоративлик басқарыўдың заманагөй усылларын енгизиўди шөлкемлестириў, өдирис, инвестиция, материаллық-техникалық, қаржы ҳәм мийнет ресурсларынан пайдаланыў нәтийжелилигин арттырыў;

транспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўында жанылғы-энергетика ресурсларын үнемлеўге байланыслы шөлкемлестириўшилик-қадағалаў илажларын ҳәм энергия жумсалыўын азайтыў тармақлық бағдарламасын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў жумысларын муўапықластырыў;

таранспорт ҳәм транспорт коммуникациялары тараўында жеке меншикти, киши бизнести ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў илажлары бағдарламасының әмелге асырылыўы мониторингин тәмийинлеў ҳәм талқылаў;

д) минерал шийки затларды ҳәм углеводородларды излеў ҳәм қазып алыў тараўында:

 

геологиялық-излеў жумысларын басқарыў системасын жетилистириў ҳәм жер асты байлықларынан нәтийжели пайдаланыў, минерал шийки зат қазып алыў талапларын есапқа алған ҳалда, аймақларды комплексли геологиялық үйрениў, бәринен бурын, углеводород шийки зат, негизги, реңли, таптырмас металлар ҳәм уран, сондай-ақ, минерал шийки заттың басқа да түрлерин, дузшы ҳәм минерал жер асты суўларын излеў және разведкалаў нәтийжелилигин арттырыўды тәмийинлейтуғын пайдалы қазылмалардың геологиялық резервлерин прогнозластырыўдың заманагөй технологиялары менен алдынғы методларын енигизиў стратегиясын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў;

 

жер астын геологиялық үйрениў, минерал шийки затлар менен углеводордларды қазып алыў ҳәм қайта ислеў тараўында мақсетли бағдарламаларды, өнимниң бөлистирилиўине байланыслы келисимлер жойбарын әмелге асырыў бойынша қарарлар қабыл етиў ушын экспертиза өткериў ҳәм усыныслар таярлаў;

жер асты байлықларын геологиялық үйрениў, олардан пайдаланыў ҳәм қорғаў, минерал шийки зат базасын тиклеў тараўында мәмлекетлик сиясаттың әмелге асырылыўын тәмийинлеў;

геология, жер асты байлықларынан пайдаланыў ҳәм оларды қорғаў, минерал шийки затлар менен углеводородларды қазып алыў тараўында реформалар әмелге асырылыўын системалы ҳәм комплексли үйрениўди шөлкемлестириў;

геологиялық-излеў жумыслары бағдарламасы әмелге асырылыўы мониторингин ҳәм пайдалы қазылмалардың тийкарғы түрлериниң резервлери менен ресурсларын өз ўақтында көбейтиў илажларының нәтийжелилиги талқыланыўын тәмийинлеў;

бирден бир техника сиясатын өткериў, геология ҳәм нефть-газ тармағының геологиялық-излеў, бураўлаў ҳәм қазып алыў кәрханаларын модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жақтан қайта тәмийинлеўди  талқылаў ҳәм усыныслар таярлаў;

ҳүжжетлер айланысы, есап ҳәм есап-санақ системасына, геология тармағы шөлкемлериниң қаржы-хожалық жумысына, хызметкерлерди басқарыўға, өндирис-технология процесслерине тийкарынан арнаўлы заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын ҳәм бағдарламалық өнимлерди енгизиў бойынша реформалардың әмелге асырылыўы системалы ҳәм комплексли үйренилиўин шөлкемлестириў;

e) техникалық жақтан тәртипке салыў, стандартластырыў, метрологиялық муўапықлықты баҳалаў тараўында:

 

стандартластырыў, метрология, сертификатластырыў, халықаралық стандартларды, соныңишинде, сапалы басқарыў системасы бойынша халықаралық стандартларды қолланыў тийкарында өнимлердиң сапасы менен бәсекеге шыдамлылығын арттырыў тараўындағы бирден-бир мәмлекетлик сиясат өткерилиўин шөлкемлестириў;

 

стандлартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў системаларының жумыс көрсетиўин ҳәм раўажландырылыўын системалы үйрениўди ҳәм комплексли талқылаўды шөлкемлестириў, стандартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў, халықаралық стандартларды, соның ишинде, сапалы басқарыў бойынша халықаралық стандартларды өнимлердиң сапасы менен бәсекиге шыдамлылығын арттырыў тараўында мәмлекетлик сиясатты қәлиплестириў ҳәм әмелге асырыў бойынша усынысларды талқылаў ҳәм таярлаў;

стандартластырыў, метрология ҳәм муўапықлықты баҳалаў бойынша халықаралық талапларды ҳәм халықаралық шөлкемлер менен бирге ислесиўди есапқа алған ҳалда миллий сапа инфраструктурасын буннан былай да жетилистириў ҳәм раўажландырыў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

стандлартластырыў, метрология ҳәм муўапықлықты баҳалаў тараўындағы басқа да нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлердиң әмелде орынланыўын тәмийинлеў бойынша жумыслардың мониторингин алып барыў ҳәм оларды муўапықластырыў.

6. Секретариат өзине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў ушын төмендеги функцияларды әмелге асырады:

өзи жумыс алып баратуғын тараўға киретуғын мәселелер бойынша мәлимлемелерди жыйнайды ҳәм улыўмаластырады;

экономиканың тийисли тармақлары менен аймақларында жумыслардың ҳалатын үйренеди ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы ҳәм Министрлер Кеңесиниң Баслығы және оның орынбасарлары ушын тийисли материаллар таярлайды;

тийисли тармақларды раўажландырыў, реформаларды тереңлестириў, структуралық өзгерислерди, өндиристи модернизациялаў ҳәм диверсификациялаў бағдарламаларын әмелге асырыў, тийисли тармақларда корпоративлик басқарыўдың заманагөй усылларын енгизиў мониторингин алып барады;

Өзбекстан Республикасының Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, қарарлары менен бийликлери, Министрлер Кабинетиниң қарарлары, Өзбекстан Республикасы Президенти, Өзбекстан Республикасының Бас министри ҳәм оның орынбасарлары, Министрлер Кабинети Атқарыўшы аппараты басқарыўшысының және Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, Министрлер Кеңесиниң Баслығы ҳәм орынбасарлары тапсырмаларының орынланыўын қадағалайды;

тийисли тармақлар бойынша системаластырылған мағлыўматлар базасының жаратылыўын ҳәм алып барылыўын, олардың турақлы түрде жаңаланыўын тәмийинлейди;

Министрлер Кабинети көрип шығыўы ушын талқыланған, мағлыўматнама материаллар менен басқа да материалларды, Өзбекстан Республикасы Бас министриниң ҳәм оның орынбасарларының, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының, Министрлер Кеңеси Баслығының ҳәм орынбасарлары тапсырмаларының жойбарларын таярлайды;

Министрлер Кабинетине киргизилген Өзбекстан Республикасы нызамларына, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларына, қарарлары менен бийликлерине, Министрлер Кабинетиниң қарарлары менен бийликлерине, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарарлары менен басқа да ҳүжжетлерине, Министрлер Кеңесиниң қарарлары менен бийликлерине ҳәм басқа да ҳүжжетлер жойбарлары экспертизасын әмелге асырадлы ҳәм оларды ислеп шығады, олар бойынша зәрүр талқыланған ҳәм мағлыўматнама материаллар таярлайды;

тараўға байланыслы өткерилетуғын мәжилислерге материаллар таярлаўда ҳәм оларда қабыл етилетуғын қарарларды рәсмийлестириўде қатнасады;

материаллардың комплекслилиги ҳәм оларды ислеп шығыўдың және таярлаўдың сапасы,

материалларнинг комплекслилиги ҳамда уларни ишлаб чиқиш ва тайёрлашнинг сифати, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Раиси, Вазирлар Кенгашининг Раиси ва ўринбосарлари топшириқлари лойиҳаларининг давлат ва хўжалик бошқаруви манфаатдор органлари, Вазирлар Кенгаши аппаратининг бошқа таркибий бўлинмалари билан келишилиши учун жавоб беради;

Котибият ваколатига кирувчи масалалар бўйича қонун лойиҳалари ишлаб чиқилишини ва белгиланган тартибда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесига ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига тақдим етилишини ташкиль етади;

ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ давлат ва хўжалик бошқарувининг мутасаддилик қилинадиган органлари фаолиятини мувофиқлаштиради;

ўз ваколатига кирувчи масалалар бўйича ҳукуматлараро битимларни тайёрлашда қатнашади;

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг Раиси ва унинг ўринбосарлари бошчилик қиладиган тегишли Ҳукумат комиссиялари ва идоралараро комиссиялар, кенгашлар ва ташкилий қўмиталар иши самарадорлигини таъминлайди, улар томонидан қабуль қилинган қарорларнинг бажарилишини мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

фуқароларнинг мурожаатларини кўриб чиқади ва уларда қўйилган масалаларни ҳаль етиш бўйича таклифлар тайёрлайди, кўриб чиқиш ва чора-тадбирлар кўриш учун ушбу мурожаатларни тегишли давлат ва хўжалик бошқаруви органларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига юборади, уларнинг ўз вақтида кўриб чиқилишини назорат қилади, фуқароларни шахсан қабуль қилишни амалга оширади;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

    

    3-боб. Котибиятнинг хукуқлари ва жавобгарлиги

 


7. Котибият ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга ега:

Вазирлар Кенгашида кўриб чиқиладиган масалаларни таҳлиль қилиш ва тайёрлаш учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни Вазирлар Кенгаши аппаратининг бошқа таркибий бўлинмаларидан, давлат ва хўжалик бошқаруви органларидан, маҳаллий давлат ҳокимияти органларидан, бошқа органлар ва ташкилотлардан белгиланган тартибда олиш ва сўраш;

давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа органлар ва ташкилотлар раҳбарлари ҳамда вакиллари иштирокида йиғилишлар ўтказиш;

мутасаддилик қилинадиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар, хўжалик бошқаруви органларининг коллегиаль органлари мажлисларида, раҳбарият топшириғига биноан еса давлат бошқа органларининг, нодавлат нотижорат ва бошқа ташкилотларнинг қотибият тасарруфидаги соҳага кирувчи масалалар бўйича ўтказиладиган мажлисларида ва йиғилишларида қатнашиш;

зарурат бўлганда Вазирлар Кенгашида кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб чиқиш учун давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг, илмий муассасалар ва бошқа ташкилотларнинг раҳбарлари ва вакилларини белгиланган тартибда жалб етиш, тегишли масалалар бўйича вақтинчалик ишчи гуруҳлар ташкиль етиш.

8. Котибият:

ўзига юкланган вазифаларнинг зарур даражада ва самарали бажарилиши учун;

Вазирлар Кенгашига киритилган таклифлар ва масалаларни експерт жиҳатидан сифатли ишлаб чиқишнинг ташкиль етилиши учун;

соҳага оид топшириқларининг мутасаддилик қилинадиган идоралар томонидан ўз вақтида ва сифатли бажарилиши таъминланиши учун;

Вазирлар Маҳкамасининг «Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида» 1999 йиль 12 январдаги 12-сонли қарорига мувофиқ ижро интизоми мустаҳкамланиши учун жавоб беради.

 


4-боб. Котибият тузилмаси

 


9. Котибиятининг тузилмасига котибият мудири, бош мутахассис киради.

Котибиятнинг тузилмаси Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси томонидан тасдиқланади.


10. Котибият ишларига бошлиқ раҳбарлик қилади.

11. Котибият бошлиғи белгиланган тартибда лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод қилинади.

 


5-боб. Котибият фаолиятини ташкиль етиш

 


12. Котибият ишлари «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши тўғрисида»ги Қонунига, Вазирлар Кенгашининг иш тартибига, ушбу Низомга,  Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг, унинг ўринбосарларининг топшириқларига, Вазирлар Маҳкамаси Ижро етувчи аппарати бошқарувчисининг буйруқлари, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеснинг Раиси, Вазирлар Кенгашининг Раиси ва ўринбосарларининг топшириқларига мувофиқ, шунингдек, Вазирлар Кенгашининг иш режалари, Котибиятнинг чораклик иш режалари, бошлиқ ва мутахассисларнинг шахсий иш режалари асосида ташкиль етилади.

Котибиятнинг чораклик иш режалари, бошлиқнинг шахсий иш режаси, мутахассисларнинг шахсий иш режалари Вазирлар Кенгаши Раисининг ўринбосарлари билан келишилади ва Вазирлар Кенгаши Раиси томонидан тасдиқланади.


13. Котибият бошлиғи:


Котибиятга бевосита раҳбарликни амалга оширади, мутахассис ишларини ташкиль қилади ҳамда котибиятга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради;

Вазирлар Кенгашига киритилган котибият мутасаддилик қиладиган соҳага кирувчи масалалар бўйича таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат принципларига қат`ий риоя қилинишини таъминлайди, уларнинг експерт жиҳатидан ишлаб чиқилишини ташкиль қилади ва тайёрланган ҳужжатлар лойиҳаларига виза қўяди. Тегишли ҳужжатлар қабуль қилингандан кейин уларнинг амалга оширилиши устидан тизимли назоратни таъминлайди;

тегишли тармоқлар, соҳалар ва республика ҳудудларида иқтисодий ислоҳотларнинг аҳволи ва натижадорлиги тўғрисида тизимли мониторингни ва маълумотлар банки шакллантирилишини, шунингдек, муаммоли масалаларни ҳаль етиш, тармоқлар ва республика ҳудудларини ривожлантиришнинг истиқболдаги вазифаларини амалга ошириш юзасидан амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилишини ва амалга оширилишини таъминлайди;

котибиятнинг тасдиқланган тузилмаси ва штатлар жадвалига мувофиқ лавозимларга тавсия етиладиган номзодлар, мутахассисларнинг касб даражасини ва ишчанлик малакасини ошириш, уларни рағбатлантириш ва жазолаш чоралари бўйича таклифларни пухта ишлаб чиқади ва Ишлар бошқарувчиси билан келишган ҳолда комплекс раҳбари кўриб чиқиши учун киритади;

бош мутахассис ўртасида вазифаларнинг тақсимотини, шунингдек, Комплекснинг ярим йиллик иш режаси лойиҳасини ишлаб чиқади ва комплекс раҳбари тасдиқлаши учун киритади, котибият мутахассисининг иш режаларини тасдиқлайди;

Вазирлар Кенгашига тушган, республика Ҳукуматининг қарорини талаб қилмайдиган ҳужжатларни давлат ва хўжалик бошқаруви тегишли органларига, маҳаллий ижро етувчи ҳокимият органларига кўриб чиқиш учун юборади;

Вазирлар Кенгашининг ва унинг Президиуми мажлисларида, Вазирлар Кенгашининг Раиси, унинг ўринбосарлари ўтказадиган йиғилишларда, Ҳукумат комиссиялари ва идоралараро комиссиялар, кенгашлар ва ташкилий қўмиталар мажлисларида, котибият мутасаддилик қиладиган соҳага кирувчи масалалар бўйича ўтказиладиган йиғилишларда қатнашади;

Ижро етувчи аппаратда амалда бўлган Йўриқномага мувофиқ ишларнинг юритилишини таъминлайди;


15. Котибият бошлиғи вақтинчалик бўлмаганда унинг вазифасини бош мутахассис бажаради.


Котибият бош мутахассисининг функциональ вазифалари Вазирлар Кенгаши Раисининг ўринбосари – Саноатни ривожлантириш, капиталь қурилиш, коммуникациялар ва коммуналь ҳўжалиги масалалари комплекси раҳбари томонидан тасдиқланадиган функциональ вазифалар билан бегиланади.