25.05.2022, Сәршемби

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲӘМ СЫРТҚЫ САЎДА, ИННОВАЦИЯЛАР, МЕНШИКЛЕСТИРИЛГЕН КӘРХАНАЛАРҒА КӨМЕКЛЕСИЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ БОЙЫНША СЕКРЕТАРИАТЫ

Инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша хаткериятининг функтсионал ўазыйпалары туўрысында

НИЗAМ


1-бап. Улыўма қағыйдалар

 1. Усы Қағыйда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша хаткерияти (кейинги орында хаткерият деп жүритиледи) ўазыйпалары, функтсиялары, ҳуқықлары, жуўапкерлигин ҳәмде искерлигин шөлкемлестириў режимин белгилейди.


2. Хаткерият өз искерлигинде Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Конститусиясыға, “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият туўрысында”ги Өзбекстан Республикасы Нызамыға ҳәм Өзбекстан Республикасының басқа нызамларына, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарының қарарларына, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықларына, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң қарарлары ҳәм буйрықларына, басқа нызам ҳүжжетлерине, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң ҳәм Министрлер Кеңеси Баслықларының ҳүжжетлерине, соның менен бирге, усы Қағыйдаға әмел етеди.

3. Хаткерият өз искерлигин Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша орынбасары басшылығында әмелге асырады.

4. Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаўда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығы ҳәм олардың орынбасарлары көрсетпесине тийкарынан Өзбекстан Республикасы Президенти Топламының тийисли хызметлерин, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысының палаталари, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемеси, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлери, соның менен бирге, мәмлекеттиң басқа шөлкемлери ҳәмде тағы басқа шөлкемлер менен өз-ара хызметлесликде ислейди.


2-бап. Хаткериятнинг ўазыйпалары ҳәм функтсиялары

5. Төмендегилер хаткериятнинг ўазыйпалары есапланады:

Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасының Конститусиясыда, Өзбекстан РеспубликасыныңЖергиликли мәмлекетлик ҳәкимият туўрысында”ги Нызамыда ҳәм Өзбекстан Республикасының басқа нызамларында, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықларында, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң қарарлары ҳәм буйрықларында, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң ҳәм Министрлер Кеңесиниң қарарлары ҳәм буйрықларында, белгиленген кепилликлери мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер менен бирге әмелге асырылыўын тәмийинлеў;


Хаткериятга таьлуқли яғный қабыл етилген ҳуқықый-норматив ҳүжжетлерде белгиленген инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризм саласынң ең за’ру’рли үстин туратуғын ўазыйпаларына муўапық комплексды раўажландырыўдың бойынша усыныслар ислеп шығыў;

ықтыярындағы хаткерият ҳәм тараўға тийисли тийисли шөлкем ҳәмде шөлкемлерде атқарыў интизомини беккемлеў илажлары атқарылыўын бақлаў, жумыс жүргизиў ҳәм қадағалаўды шөлкемлестириў бойынша норматив ҳүжжетлери талаплары тийкарында жумысты шөлкемлестириў ҳәм атқарыў интизомини беккемлеў;

Республика көлеминде ислеп шығылған ҳәм тастийиқланган мақсетли программалардың атқарылыўын тәмийинлеў;

економикалық реформаларды тереңлестириў, аймақ економикасы
саласын комплекс раўажландырыўдың тийкарғы программаларын, атап айтқанда инвеститсия, инноватсия, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризм саласын раўаждантириш сыяқлы мақсетли программаларды әмелге асырыўды тәмийинлеў;

шет ел инвеститсияларды тартыў, економика тармақларына инвеститсиялар көлемин кеңейтиўди хошаметлеўге қаратылған бирден-бир мәмлекетлик инвеститсион сиясатыны қәлиплестириў ҳәм әмелге асырыў жумысларында қатнасыў, аймақда инвеститсион ықлымын және де жетилистириў, сырт ел капиталы қатнасыўындағы кәрханалардың раўажланыўыны қоллап-қуўатлаў;

сырт ел инвеститсияларын тартыўдың тийкарғы бағдарларыны белгилеў ҳәм әмелге қолланыў етыўде, соның менен бирге халық ара финанс институтлары ҳәм сырт ел инвесторлари менен инвеститсиялық хызметлесликти әмелге асырыўда мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият шөлкемлери, Өзбекстан Республикасының сырт елдеги дипломатик wәкилханалары ҳәм Өзбекстан Республикасының халық ара шөлкемлердеги турақлы жәнекилларининг саўда-економикалық мәселелер бойынша мәслаҳәтчилари менен кең искерликти жолға қойыў;

шет ел инвеститсияларды тартыў ҳәм қолай инвеститсион шараят жаратылыўма көмеклесиў, инвеститсион проектларнинг моныторың жумысларын апарыў, шет ел инвеститсиялар қатнасыўындағы кәрханалар шөлкемлестириўде ҳәм нәтийжели искерлик апарыўда көмеклесиў;

Өзбекстан Республикасында ҳәм сырт еллерде шет ел инвесторларга мәмлекеттиң економикалық ҳәм инвеститсиялық потенциалы ҳаққында кең информация (каталог, брошюра, флаер, видиоролик) бериў мақсетинде халық ара конферентсиялар, семинарлар, инвеститсия форумын шөлкемлестириў ҳәм қатнасыў арқалы өз-ара мәпли жақын хызметлесликти жолға қойыў;

жаңа кәрханалар, атап айтқанда, қушма кәрхана ҳәм шет-ел, халық саласында кәрханаларды шөлкемлестириў, Республика ҳәм жергиликли бюджетке тушумлар көлемин асырыў есабыға жергиликли бюджет субвентсияси көлемин басқышпа-басқыш кемейтиў ҳәм сапластырыўды шөлкемлестириў;

усы процесслерде қатнишиш истагида болған исбилерменлик субьектларининг шет ел мәмлекетликлерге мақсетли сапарлар (жоқары дәрежедеги рәсмий делегатсиялар, халық ара көргезбе, бизнес форум ҳәм басқалар) уюштирилишини шөлкемлестириў;

ҳәр йилги аймақлық ҳәм регионлық инвеститсия программаларын, атап айтқанда шет ел инвеститсиялар қатнасыўындағы проектлар бөлеги бойынша қәлиплестириў ҳәм моныторың етиўде қатнасыў;

аймақлық инвеститсия программалары әмелге асырылыўын, Республика економикасыны раўажландырыўдың орташа ҳәм узақ мүддетли программаларына киритилген ири инвеститсия проектларини әмелге асырыўға көмеклесиў;

санаат саласындағы инвеститсия датурлари, аймақларды социаллық- економикалық раўажландырыўдың комплекс программалары, өндирис, транспорт ҳәм байланыс, социаллық инфратузилмаларини раўажландырыўдың комплекс программалары менен бирге шет-ел, халық инвеститсияларын, ең дәслеп туўрыдан-туўры кредитлерди тартыў ҳәм финанслық-техникалық жәрдем көрсетиў;

мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм шөлкемлеринде инновциялық искерликти жетилистириў бойынша усынысларды йигьади ҳәм умумлаштиради;

алдыңғы технологияларды биринши дәрежеде енгизиўди талап ететуғын тийисли тармақ ҳәм тараўларды раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларыны белгилейди;

аймақлық економиканы модернизация ете алатуғын илимий, проект ҳәм илимий-технологиялық шөлкемлери системасын раўажландырыўдың, соның менен бирге, келешекде илимий-техникалық потенциалды қәлиплестириў бойынша программаларды ислеп шығады;

економиканың енергия ҳәм ресурс сарпы көлемин кемейтиў, енергия тежейтуғын технологияларды өндириске кең енгизиў, муқобил енергия дәреклеринен пайдаланыўды кеңейтиў бойынша илажларды ислеп шығады;

6. Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў ушын төмендеги функтсияларды әмелге асырады:

Хаткериятга таьлуқли ўазыйпаларды орынлаў майданыдан анық илажларды ислеп шығады ҳәм әмелге асырады;

басшыият тапсырмалары бойынша тийисли анализий, мәлимлеме, статистикалық материаллар ҳәм усынысларды умумлаштиради ҳәм таярлаўды ташкиллаштириади;

Хаткериятга таьлуқли нормативлик-ҳуқықый ҳәм басқа ҳүжжетлер проектларининг ҳәр тәреплеме економикалық, финанслық ҳәм ҳуқықый експертизадан өткерилиўин тәмийинлейди;

Өзбекстан Республикасы нызамлары, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталари қарарлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықлары, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң қарарлары ҳәм буйрықлары Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси ҳәмде Министрлер Кеңеси қарарлары ҳәм буйрықлары атқарылыўы майданыдан системалы қадағалаўды қурайды, олардың атқарылыўын тәмийинлеў бойынша шөлкемлестирилген илажларды ҳәм қадағалаў жобаларын ислеп шығыўды шөлкемлестириў;

машқалалы мәселелерди шешиў ҳәмде Республика, қала ҳәм раёнлар соның менен бирге, економика тармақлары ҳәм тараўларыны раўажландырыўдың перспективалы ўазыйпаларын әмелге асырыў майданыдан усыныслар ҳәм анық илажларды ислеп шығыўды шөлкемлестириў;

економика саласынң за’ру’рли үстин туратуғын ўазыйпалары ҳәм атқарылыўы бойынша тийисли системаланған мағлыўматлар базасын қәлиплестириў ҳәм жүргизиўди ташкилаштириш;

аймақлардың активлери жыйналыслары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси Баслығы ҳәм Министрлер Кеңеси Баслығы ҳәмде орынбасарлары қатнасыўында өткериладиган жыйналыслар ҳәм басқа илажлар өткерилиўин тәмийинлейди, қабыл етилген қарарлардың әмелге асырылыўын бақлаў илажларын көриў;

Министрлер Кеңесиниң комиссиялары ҳәм басқа жумысшы шөлкемлери жумысларын қурайды, олар тәрепинен қабыл етилген қарарлардың атқарылыўын муўапықластырады ҳәм бақлаў илажларын шөлкемлестириў;


Министрлер Кеңесиниң регионды економикалық раўажландырыўдың әҳмиетли мәселелери бойынша есабатын шөлкемлестириўде тараўға дақылы бар материалларды таярлайды;


Министрлер Кеңесиниң жумыс режесине хаткерият бағдары бойынша мәселелерге тийисли усынысларды киритеди;


Министрлер Кеңесиниң искерлиги туўрысында жәмиетшилликти белгиленген тәртипте хабарлы етиўди қурайды.


Хаткериятга таьлуқли нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа функтсияларды да атқарады.


3-бап. Хаткериятнинг ҳуқықлары ҳәм жуўапкерлиги


7. Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў ушын төмендеги ҳуқықларға ие:

Министрлер Кеңесинде көрип шығыладыған мәселелерди анализ етиў ҳәм ислеп шығыў ушын зәрүр болған материаллар ҳәм мағлыўматларды мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилеринен, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлеринен, басқа шөлкемлерден белгиленген тәртипте сораў ҳәм алыў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилеринен, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлеринен, басқа шөлкемлерден олар тәрепинен киритилген ҳүжжетлери ҳәм қарарлары проектларини пуқта қайта ислеўди белгиленген тәртипте талап етиў;

аймақды економикалық раўажландырыўдың мәселелеринң мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилери, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлери, басқа шөлкемлер басшылары ҳәм хызметкерлери қатнасыўында көрип шығилыўы ҳәм додаланыўыны шөлкемлестириў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилери, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлери, басқа шөлкемлер басшыларыға оперативлик менен шешиўди талап ететуғын ҳәмде тағы басқарув аппаратыға жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў менен байланыслы болған мәселелер бойынша белгиленген тәртипте тапсырмалар бериў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилери, қала ҳәм раёнлар ҳәкимликлери, басқа шөлкемлердң нормативлик-ҳуқықый ҳәм басқа ҳүжжетлердиң, Министрлер Кеңесиниң ҳүжжетлери ҳәм тапсырмалары, оның орынбасарлары тапсырмалары атқарылыўы майданыдан жумысларын белгиленген тәртипте үйрениў.


8. Хаткериятнинг жуўапкерлиги:

Хаткерият таьлуқли тапсырмаларына муўапық усыныслар ҳәм ҳүжжетлер проектлари ҳәр тәреплеме ҳәм ўақытында таярланиши;

економикалық раўажландырыўдың тендентсияларының, економика тармақлары ҳәм тараўларыда економикалық түпкиликли өзгерислер әмелге асырылыўы машқалалы мәселелердиң келип шығыў себеплери ҳәм усыныслар таярланиши;

мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен Министрлер Кеңесине киргизетуғын усыныслар ҳәм ҳүжжетлерди үйренип шығилыўыны дүзилиўи;

Өзбекстан Республикасы Президенти Топламына, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарига ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесине, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгесига көрип шығыў ушын киргизетуғын ҳүжжетлер ҳәм усыныслар проектларини ислеп шығыў;

Өзбекстан Республикасы Министрлер МәкемесиниңАтқарыў интизомини беккемлеў илажлары туўрысында”ги 1999 жыл 12 январдағы 12-санлы шешимине муўапық атқарыў интизоми тәмийинлениўи;

Хаткериятга таьлуқли мәселелер бойынша Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы нызамлары, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарының қарарлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларының, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларының, соның менен бирге, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң ҳәмде Министрлер Кеңесиниң қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларының, мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен атқарылыўын ташкиллаштиради.4-бап. Хаткериятнинг структурасы


9. Хаткерият структурасыға хаткерияти баслығы, бас қәниге ҳәмде жетекши қәниге киреди.

Хаткериятнинг структурасы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси тәрепинен тастийиқланади.

10. Хаткериятнинг жумыс-жобалары Министрлер Кеңеси Баслығы тәрепинен тастийиқланатуғын Қағыйдаға муўапық шөлкемлестириледи.

11. Хаткерият өз искерлигинде Министрлер Кеңеси Баслығының инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша орынбасарына бойсунады.

12. Хаткерият баслығы ҳәм қәнигелери Министрлер Кеңеси Баслығы тәрепинен тастийиқланади.


5-бап. Хаткерият искерлигин шөлкемлестириў

13. Хаткерият жумыслары Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Конститутсияларига, “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият туўрысында”ги Өзбекстан Республикасы Нызамыға, Өзбекстан Республикасының басқа нызамларына, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарының қарарларына, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүжжетлери ҳәм тапсырмаларына, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларына, Өзбекстан Республикасының Бас министри және оның орынбасарлары тапсырмаларына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң ҳәмде Министрлер Кеңесиниң қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларына ҳәм олардың орынбасарларының тапсырмаларына муўапық, соның менен бирге, Министрлер Кеңесиниң структуралық бөлиндилер, олардың басшылары ҳәм қәнигелериниң жумыс жобалары тийкарында шөлкемлестириледи.


Хаткерият искерлиги Министрлер Кеңеси Баслығының инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша орынбасары искерлигине дақылы бар тапсырмалары, жүкленген ўазыйпаларды орынлаў бойынша анық илажлардың нәтийжели, сапалы ҳәм нәтийжели әмелге асырылыўын тәмийинлеўге жөнелтирилген.

Хаткерият өз искерлигин ярым жыллық ҳәм жыллық жумыс жобалары тийкарында жүргизеди.

Хаткериятда ҳәр ҳәптеде жыйналыслар өткерилип, берилген тапсырмалар, жобалардың атқарылыўы қадағалаў етилиб, жаңа ҳәптеге мөлшерленген жумыслар ҳәм тапсырмалар белгилеп алынады.

Хаткериятда жумыс юритилиш, ҳүжжетлердиң өтиўи хаткерият қәнигелери тәрепинен алып барилады ҳәмде сол ҳаққында үзликсиз түрде Министрлер Кеңеси Баслығының инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша орынбасарына мағлыўмат берип барилады.

 14. Хаткерият баслығы:
хаткериятга тиккелей басшылық етеди өз қәнигелердиң жумысларын скөлкемлестиреди ҳәмде функтсиялардың атқарылыўы майданыдан шахсан жуўап береди;

жыллық ҳәм шереклик жумыс жобасы проектин ислеп шығады ҳәм тастыйықлаў ушын Министрлер Кеңеси Баслығыға киритеди, тастийиқланган жумыс режага муўапық жумысларды қурайды;

Республиканың економикалық раўажландырыўдың комплексы қурамына киретуғын министрликлер, комитетлер, кеңселер, кепиллик шеңберинде тийисли мағлыўматларды талап етеди ҳәмде машқалаларди шешиў майданыдан зәрүр шараларды көреди;

физикалық ҳәм юридикалық шахслардан атап айтқанда, бирден-бир ынтерактив мәмлекетлик хызметлерин порталы арқалы келип түскен шақырыўларды үйренип, Нызамда белгиленген мүддетлерде көрип шығады;

Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары тапсыригьи бойынша министрликлер, комитетлер, кеңселер, банклер жумысларын муўапықластырыў бойынша тийисли қарарлар, буйрықлар ҳәм протоколын тастыйықлаўға киритеди;

Хаткериятга таьлуқли қарарлары ҳәмде буйрықлары атқарылыўын тәмийинлейди ҳәм хаткерият ишинде атқарыў интизомини беккемлеў бойынша жуўап береди;

Министрлер Кеңеси ҳәмде тағы басқа жоқары шөлкемлер қарарлары, буйрықлары ҳәм баян қарарларының атқарылыўын бақлаўды шөлкемлестириў;

Хаткериятга таьлуқли мәселелери бойынша Министрлер Кеңеси және оның Басқарыўшыы жыйналысларына мағлыўмат (материал) лар таярлаў жумысларын ташкиллаштиради;

економикалық тараўдың мәкемелериниң жумысларын муўапықластырады;

хаткерият жетекшилик ететуғын тараўдың мәселелери бойынша Министрлер Кеңесине келип түскен қарарлар, буйрықлар, хатлар ҳәм ҳүжжетлердиң атқарылыўын өз хызмет ўазыйпасыда олардан тийисли мағлыўматларды талап етеди;

Министрлер Кеңеси және оның Басқарыўшыы жыйналысларына мағлыўмат (материал) лар таярланишини қадағалаў етеди;

Инвеститсион искерликти жедел раўажландырыўды тәмийинлеў, жеке меншик мәплерин қорғаў ҳәмде инвесторларининг нызамлы ҳуқықларын ҳәм кепилликлерин тәмийинлеў майданыдан аймақлық басқарыў шөлкемлериниң жуўапкерлигин асырыў бойынша системалы жумысларды ташкиллаштиради;

киритилген усыныслар ҳәм ҳүжжетлер проектларини көрип шығыўда мәмлекетлик принциплерине қатаң әмел етилиўин тәмийинлейди, олардың експерт тәрепинен ислеп шығилыўыны скөлкемлестиреди ҳәм таярланған ҳүжжетлер проектларига виза қөяды. Тийисли ҳүжжетлер қабыл етилгеннен кейин олардың атқарылыўы майданыдан системалы қадағалаўды тәмийинлейди;

тастийиқланган структураға ҳәм штатлар дизимине муўапық лаўазымға усыныс атырған кандидатлер, қәнигелердиң кәсиплик дәрежесин ҳәм жумыс маманлығын асырыў, оларды хошаметлеў ҳәм оларға сазай илажлары көриў бойынша усынысларды пуқта ислеп шығады ҳәм киритеди;

қәнигелер ортасында ўазыйпалар бөлистириўин, соның менен бирге, бөлиндиниң ярым жыллық жумыс жобасы проектин ислеп шығады ҳәм тастыйықлаўға киритеди, қәнигелердиң жумыс жобаларын ислеп шығып Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарына киритеди;

Министрлер Кеңеси Баслығының ямаса оның орынбасары өткеретуғын жыйналысларда, атап айтқанда ҳәр ҳәптелик аппарат жыйналысларында ҳәм комиссиялар жыйналысларында, соның менен бирге, хаткериятнинг жумыс жүргизиў тараўыға киретуғын мәселелер бойынша өткериладиган басқа жыйналысларда қатнасады;

жумыс жүргизиўди белгиленген тәртипте апарыўды тәмийинлейди, шығыўшы хат-хабарларды имзолайди.

15. Хаткерият баслығы, бас қәнигеси, жетекши қәнигеиниң функтсионал ўазыйпалары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары - инвеститсиялар, инноватсиялар, жекелестирилген кәрханаларға көмеклесиў, еркин економикалық ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмни раўажландырыўдың мәселелери бойынша комплексы басшыы тәрепинен тастийиқланатуғын функтсионал ўазыйпалар менен бегиланади.